Öň ýükleýji çelekiň täze arzan ykjam tigir ýükleýjisiniň ýöriteleşdirilen görnüşini kabul ediň

Gysga düşündiriş:

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

müşderiniň islegi hökmünde dizaýn edip bileris.

Çelekleriň hemmesi ýokary hilli gurluş polatdan we ýokary güýçli polatdan ýasalýar, bu iş wagtyny tygşytlaýar we iş netijeliligini ýokarlandyrýar.

Qualityhli çelek ýokary hilli gurluş we ýokary güýçli polatdan ýasalan, iş wagtyny tygşytlap we iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.

Bu harytlary ýokary hilli, bäsdeşlik bahasy we gyssagly eltip bileris.Munuň bilen gyzyklanýan bolsaňyz, maşynyňyzyň adyny we görnüşini, bölek adyny, bölek belgisini aýdyň.Çyzgylara görä, her dürli ekskawator çelegi, ýükleýji çelek, Skid rul ýükleýji çelegi arzan bahadan we ýokary hilli üpjün edip bileris.

Çelek öndürijiligi:

Görnüşi Material Arza
Adaty çelek Q345B Hardumşak toprak gazmak we ýüklemek ýaly ýumşak toprak ýa-da daşlar ýaly ýeňil işlemek meselesine ýüz tutuň.
Agyr çelek Q345B + Q460B Gaty toprak gazmak, ýumşak daş bilen garylan toprak, çagyl ýüklemek, döwülen daş we ş.m.
Çelek Q345B + Q460B + NM400 Harderi gaty gaýalar, gaty daşlar we howa daşlary bilen gazmak üçin amatly, gaty gaýalary, partlanan magdany gazmak we ýüklemek ýaly agyr işleri hem edip biler.
Agyr gaýa çelegi Q345B, NM400, NM500, HARDOX400, HARDOX500 Partlama ýa-da ýüklenenden we agyr ýüklenenden soň gaty toprak, aşaky gaty daş ýa-da çakmak bilen garylan gaty gabyr gazmak üçin ulanylýar.
Skelet çelegi Q345B + NM400 Suwasty işlerde ulanylyp bilner
Aýlanýan skelet çelegi Q345B + NM400 Suw akabalarynda çagyllary barlamak we plýaacheslary arassalamak üçin amatly we inçe galyndylary barlamak üçin güýçli kömekçi

1. Çelegiň aşagyndaky egde we plastinka kesmek üçin geýim materiallaryny ulanmak.
2. Demirgazyk Europeewropa bazarynda, Şwesiýada, Switaerlandda we Norwegiýada ýörite dizaýn.
3.XJ seriýaly çelegi daşky gurşawa görä düzüp bolýar.

• Gabyk köýneginiň azalmagy.
• Her gezek geçeniňizde doly ýük alyň.
• Kyn gazuw-agtaryş işleri üçin örän amatly.
• Islän nokatlaryňyzy we adapterleriňizi beriň.
• Boltly gapdal kesijiler, dik goragçylar we segmentler bilen üpjün edilýär.
• wearörite geýim plitalary, logotipler we beýleki aýratynlyklar isleg boýunça elýeterlidir.
• Iki radiusly jaý we örtülen ahyrky plastinka ajaýyp ýük çykaryşyny üpjün edýär.

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň