Aýlanýan stol, kran aýlanýan stol, kran aýlanýan stol, awtoulag kran aýlanýan stol, öndüriji kran aýlanýan stol

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri :

Marka: Jiufa
Önümiň ady: Aýlanma stoly 25A
Haryt aýratynlyklary: özleşdirilip bilner
Önümiň gelip çykyşy: Sýuzhou
Haryt materialy: ýokary güýçli polat
Haryt prosesi: Milli standart
Sargyt belgisi: 01 aýlaw stoly 25A
Model: Aýlanma stoly
Haryt belgisi: Aýlanma stoly 25A
Haryt lakamy: Aýlanma stoly 25A
Gurluşyk tehnikasynyň görnüşi: göteriji enjamlar göteriji enjamlar
Önümiň ulanylyşy: Mehaniki in engineeringenerçilik jak
Haryt görnüşi: Täze
Serhetara eksportmy
aýratyn üpjünçilik çeşmesi:
No

Önümiň artykmaçlyklary:

★ 01 Jikme-jikliklere üns beriň, burçlarda gabyk ýok, takyk ululykda
02 Dürli modeller we spesifikasiýalar düzülip bilner

03 Güýçli plastisit we pes deformasiýa bilen ýokary güýçli polatdan peýdalanyň
04 Halkara standart tehnologiýany kabul etmek, kiçi göwrümli ýalňyşlyk

All Kiçijik deformasiýa

√ berk ygtybarlylyk

√ takyk ululygy

√ poslama garşylyk

High ýokary güýçli poladyň gowy plastmassa berkligi

src=http___xzshengsen.com_UploadFile_Photo_2017-11_2017110317413716855.jpg&refer=http___xzshengsen

Esasy eksport bazarlary:

  • Aziýa Awstraliýa
  • Merkezi / Günorta Amerika Gündogar Europeewropa
  • Orta Gündogar / Afrika Demirgazyk Amerika
  • Günbatar Europeewropa

Professional gurluşyk enjamlaryny öndüriji: 4 esasy artykmaçlyk

Processing Işlemegi goldamak
Häzirki wagtda kompaniýamyz birnäçe esasy içerki OEM-ler üçin dürli gurluşyk tehnikasynyň gurluş böleklerini öndürýär we köp ýyllaryň dowamynda ökde üpjün ediji hökmünde baha berilýär.
Bar bolan önümler öndürilýär we satylýar.Adaty ýagdaýlarda, kran teleskopiki ulalmagy we kran aýlanyş stoly önümçilikden ahyryna çenli bir hepdäniň içinde tamamlanyp bilner.Indi biz içerde we daşary ýurtda her dürli kran teleskopiki gülläp öndürip bileris, şol sanda köpburçly we U görnüşli aýlaw stollary, awtoulag çarçuwalary, üýtgewsiz bölekler we ş.m., tonnasy 1,5 tonnadan 300 tonna çenli.
Mehaniki dizaýn
Ulanyjy tarapyndan berlen çyzgylara laýyklykda kompaniýamyz gaýtadan işläp we öndürip biler we ulanyjy gözleg üçin gaýtadan işlemegiň diagrammasyny berip biler.Kompaniýamyz gaýtadan işlemek tehnologiýasynyň kynlygyna görä sitata berer we gaýtadan işlemek iki tarapyň arasynda dostlukly gepleşiklerden soň amala aşyrylyp bilner.Çäklendiriji parametrler, ulanyjynyň doly uzynlygy, kesişýän ululygy we umumy kranda teleskopiki bumyň uly öwrüm radiusy, kran şassisiniň teleskopiki çykaryjysynyň uly aralygy we ş.m. dizaýn we özgertme ulanyjynyň isleglerine görä amala aşyrylýar.
Refit
Häzirki bazar talaplaryna görä, kranlaryň has ýokary we has ýokary teleskopiki belentlikleriniň umumy tendensiýasy bar.Käbir ulanyjylar enjamlaryny bazaryň islegini kanagatlandyran asyl iki bölümli bombalaryny üç bölümli ýa-da dört bölümli ulaltmak isleýärler., Has gowy girdeji bar.
Saklaň
20 ýyl bäri bu pudakda işleýän tehniklerimiz we tehniki hyzmatçylarymyz bar.Häzirki bazara hyzmat ediş işgärleri üçin garyşyk we tehniki taýdan hünärsiz.Käbir ýük awtoulag kranlarynda yzygiderli abatlanylandan soň çözüp bolmajak meseleler bar.Enjamyňyzyň rahat ulanylmagyny üpjün etmek üçin şowsuzlygy derrew çözüp bolýar..

XJCM, müşderiniň çyzgylaryna we beýleki talaplaryna laýyklykda ekskawator böleklerini sazlap biler.

crane table

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň