Iň soňky üpjünçilik, ýöriteleşdirilen kran ulagyny goldap biler

Gysga düşündiriş:

XJCM gurluşyk tehnikasynyň uly gurluşlaryny öndürmekde ýöriteleşendir. “Crane boom” XCMG, XJCM ýük awtoulag kranlary we RT kranlary üçin ulanyp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

müşderiniň islegi hökmünde dizaýn edip bileris.

XJCM esasy önümleri gödek ýer kranlary, ýük awtoulag kranlary, öz-özüni dolandyrýan diň krany, turba geçiriji we bu önümler üçin köp sanly gurluşyk enjamlary .Kran boom XCMG kran, XJCM kran we beýleki kran. Şeýle hem müşderiniň talaplary hökmünde dizaýn edip we öndürip bileris. .

Kran, agyr zatlary togtatmak üçin ýokary göterilýän sim ýüpüni goldamak üçin bumyň ýokarsyndaky kasna blokyny ulanýar we göteriş we iş radiusyny üýtgetmek üçin bumyň uzynlygyny we ýapgytlygyny ulanýar.Truckük awtoulag kranynyň gülläp ösmegi kranyň iň möhüm bölegidir.Bumyň wezipesi zatlary togtatmak we götermek bolsa-da, dürli bum gurluşlary we tehnologiýalary kranyň işleýşini we netijeliligini düýpgöter tapawutlandyrýar.

Çekimli kranlaryň hemmesi sim simleriniň we tigir bloklarynyň polat gurluşyny goldamak üçin truss görnüşli bumlary ulanýarlar.Kranyň işleýän radiusyny üýtgetmek üçin oturdylyp bilner we ýokarky ýokarky platformada gönüden-göni görkezilýär.Bumyň ýokarky we aşaky bölekleri esasy gülläp ösýär we birnäçe standart bumlar bar.Esasy ösüş gurluşyk zerurlyklaryna görä uzaldylyp bilner.Zerur bolsa, işiň gerimini giňeltmek üçin esasy depäniň ýokarsynda jib gurup bolýar.Mysal üçin, QUY50 kranyň esasy jib uzynlygy 13m, goşmaça bölümlerden soň 52 metre çenli bolup biler.Ilkibaşda gülläp ösýän bölümleriň köpüsi flanes boltlary bilen birikdirilipdir we köpüsi polat turbalardan ýasalan truss gollary üçin amatly çeňňek şnurlary bilen birikdirilipdir.Bumyň kesişmeleri gönüburçly, gapdal durnuklylygy gowy.

1. Bölümiň ady: Kran bum

2. Daşarky ölçeg: Müşderiniň çyzgysyna görä

3. Görnüşi: standart däl bölek

4. Iň az sargyt mukdary: 1 birlik / birlik

5. faceerüsti bejermek: surfaceerüsti bejerginiň ähli görnüşleri bar, ýalpyldawuk, pyçakly, öňünden gyzdyrylýan, ýanýan

X2
1633674679(1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň