Awtoulag / kran çarçuwasy

Gysga düşündiriş:

XJCM kompaniýasy, ýokary hilli kran, ekskawator, ýükleýji üçin kran çarçuwasyny we beýleki köp sanly gurluş böleklerini dizaýn edýär we öndürýär. Gepleşigiňize hoş geldiňiz


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

müşderiniň islegi hökmünde dizaýn edip bileris.

XJCM-de san gözegçiligi üçin ýokary tehnologiýaly maşynlar bar, kebşirlemek, ýasamak we ýylylygy bejermek önümçiligimizde ulanylýar.

 

Truckük awtoulagynyň kranynyň ulalmagy ýük kranynyň möhüm bölegi bolup, ýük awtoulagynyň kranynyň ýük awtoulagynda alyp barýan işiniň esasyny düzýär.Häzirki wagtda gülläp ösmegiň gurluşy esasan ýük göteriji görnüşi we götermeýän görnüşi öz içine alýar.Düzgüne görä, şassi we kranyň aşagy ýük göteriji görnüşe birleşdirilýär we ikinji derejeli şassi bilen üýtgedilen kran aşaky çarçuwalary esasan ýük götermeýär.

Kran polat gurluşlarynyň aýratynlyklary we peýdalary

Ygtybarlylyk
Polatyň ýokary güýji sebäpli bu gurluş gaty ygtybarly.
Çykdajylary tygşytlamak
Polat binasy beton gurluş ýaly beýleki gurluş görnüşlerine garanyňda az çig mal talap edýär.Mundan başga-da, az hyzmat etmegi talap edýär.
Çydamlylyk
Ajaýyp ýangyna garşylyk we poslama garşylyk aýratynlyklary bilen döredilip, güýçli ýel, güýçli gar we ýer titremesi ýaly aşa güýçlere ýa-da howa şertlerine çydap bilýär.
Aňsat we çalt gurluşyk
Gurluşyň esasy böleklerizawodda öňünden ineredener, soňra bolsa islenýän ýerde çalt gurulýar.
Çeýeligi
Gurluşyk polat size uly aralyk döretmäge mümkinçilik berýär.Gurluş, islegleriňize görä islendik görnüşi hem alyp biler.Mundan başga-da, geljekdäki ulanyşlaryňyza görä aňsatlyk bilen üýtgedilip ýa-da güýçlendirilip bilner.
Highokary ulanylyş
Polat hapalanmazdan gaýtadan işlenip we gaýtadan ulanylyp bilner.

1. Bölümiň ady: Awtoulag / kran çarçuwasy

2.Meet ISO9000 standart we BV kepillendirilen

3. Daşarky ölçeg: Müşderiniň çyzgysyna görä

4. Esasy material: Müşderiniň çyzgysyna görä

5. Agramy: Müşderiniň çyzgysyna görä

6. Gelip çykan ýeri: Sýuzhou, Hytaý

7. Görnüşi: standart däl bölek

8. Reňk: Islegiňiz ýaly

9. Töleg möhleti: T / T, L / C.

10. Iň az sargyt mukdary: 1 birlik / birlik

3
4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň