Truckük awtoulag kranynyň gysga tigirli gidrawliki uçmagy

Gysga düşündiriş:

XJCM müşderi üçin kran böleklerini, ekskawator böleklerini, ýükleýji bölekleri dizaýn edip we öndürip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

müşderiniň islegi hökmünde dizaýn edip bileris.

Bölümiň ady: Kran bum

Öňdebaryjy tehnologiýamyz bilen, innowasiýa, özara peýdalylyk, özara peýdalylyk we ösüş ruhy bilen, abraýly kompaniýaňyz bilen abadan geljegi dörederis.Ösen awtoulaglar, gidrawliki kranlar we 50 tonnalyk ýük awtoulag kranlary.Daşary ýurtly müşderiler bilen özara peýdalara garaşýarys.Özara bähbit esasynda hyzmatdaşlygy hasam güýçlendiriň.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!

 

Teleskopik kran işlemek aňsat we tygşytly desga.Götermek polat simli ýüp bilen dolandyrylýar, ony takyk dolandyrmak aňsat.Kranyň agyrlyk merkezi, ortaça ýük, has uzyn we giň iş aralygy üçin amatly gurnama nokadyndan uzakda.

Zawodda öndürilen 50 tonna kran bahasy-XJCM üpjünçilik kran-Jiufa Jikme-jiklikler:

XJCM-iň esasy önümleri gödek ýer kranlary, ýük awtoulaglaryna oturdylan kranlar, öz-özüni goldaýan diň kranlary, turbalar we bu önümleriň köp sanly gurluşyk enjamlary.Kran ulalmagy XCMG kranlary, XJCM kranlary we beýleki kranlar üçin amatlydyr.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip we öndürilip bilner

Önümiň artykmaçlygy

1).Kranyň agramyny azaltmak üçin HG70 halkara ýokary güýçli polat ulanylýar.
2).Düwürtikli kranyň gyrasy, gapdal ugruny azaltmak üçin altyburçly gurluşy kabul edýär.
3).Marka balans klapanlary, gidrawliki gulplar, işleýän klapanlar, gidrawlik nasoslar, gidrawlik nasos ýag möhürleri we gazyklar, çişmegi, howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün etmek üçin esasy komponentler.

• Howpsuzlygy we öndürijiligi ýokarlandyrmak
• Bejerişiň aňsatlygy iş wagty azaldýar
• 2000 kg çenli ýükleri netijeli we takyk işlemek

• Dürli wariantlar arkaly köp maksatly desga aňsatlyk bilen uýgunlaşyň
• Uzak hyzmat ediş möhleti we pes hyzmat talaplary
• Öňdebaryjy ergonomiki dizaýn we sazlanylýan funksiýalar operatoryň tejribesini ýokarlandyrýar

• AňsatGurnamak we ýerleşdirmek

Arza:

Iň köp ýaýran söwda ýük awtoulaglaryna oturdylan kranlara ulanylyp bilner.Aralyk ýagtylygy orta kranlary öz içine alýar.Kiçijik gurnama ululygy we ýeňil agramy ýüküňizi tygşytlap, ýüklemek we düşürmek wagtyny azaldyp biler.Truckük awtoulaglaryna oturdylan kran enjamlary üçin iň gowy saýlaw.

X2
1633674679(1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň