Oba hojalygy enjamlary 3 ballyk dikeldilen diski sürümi

Gysga düşündiriş:


 • Material:Polat
 • Marka:Sýuzhou Jiufa
 • Ulanylyşy / amaly:Oba hojalygy
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany:

  Bu ferma traktor disk sürüsi, tüwi meýdanlary üçin ýörite döredildi.Enjam gury ýer üçin hem amatly.Çöl meýdanynda işlese, topragy ýokaryk öwürmek, ýerleşdirmek we tekizlemek üçin topragy öwürer.Bugdaý, tüwi sogan we süýt önümlerini ýere gömmekden ýüz öwürýärler;zaýalanýan, meýdan organiki dökünleri köpeltmek.Şeýle hem wagtyň garşysyna ýaryşmak, zähmeti tygşytlamak, ýokary netijelilik we arzan bahadan artykmaçlyklary bar.

  Disk sürümi topragy döwmek, topragy köpeltmek, topragy öwürmek we topragy garyşdyrmak ýaly topraklaryň ähli görnüşlerinde işlemek üçin niýetlenendir.

  - Täze meýdanlary açmak we daş ýerleri gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.

  - Daşly we kökli ýerlerde aňsatlyk bilen ulanylyp bilner.

  - Gaty we gurak hapa ýer şertlerinde we ýuwmagyň esasy problemasy bolan topraklarda aýratyn peýdalydyr.

  - 2-3-4 we 5 aşaky önümler bilen örtük goşmak üçin goşmaça toplum bilen öndürilýär.

  - Göni traktora dakylýar.

  - Artykmaç agyr turba çarçuwasynda ýokary ekin galyndylaryna garamazdan sürgüniň işlemegine mümkinçilik berýän ýokary hapa arassalanylyşy bar.

  Önümiň parametrleri :

  Material Polat
  Görnüşi Traktoryň tersine sürgi
  Marka Sýuzhou Jiufa
  Reňk Mämişi
  Ulanyş / amaly Oba hojalygy
  Agramy 240 Kg

  Üstünligi:

   

  1> Önüm ülňüler ýaly berk we berkdir;

  2> Traktor bilen üç nokatly standart baglanyşyk;

  3> Düzeltmek we goldamak aňsat;

  4> Işde ökde we iş wagtynda gowy hilli;

  5> Kebşirlemek prosesi: kömürturşy gazy kebşirlemek.

  6> Bu täze işlenip düzülen disk sürgi, adaty aýlawly hereketlendiriji disk sürgüniniň ornuny tutýar (dişli döwmek aňsat we saklamak üçin amatly däl).

  7> Adaty dizaýn disk sürüsi bilen deňeşdirilende ähli bölekleri güýçlendirilen bu täze işlenip düzülen disk sürügi has güýçli we has durnukly.

  Arza kazyýeti :

  case-Agriculture

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň