“Foton Lovol” tigirli ýükleýji yzky çarçuwaly tigirli ýükleýji ätiýaçlyk şaýlary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

müşderiniň islegi hökmünde dizaýn edip bileris.

Çarçuwa şöhle diýilýär.Awtoulagyň düýbi, adatça, asma enjamlar, öň oklar we yzky oklar arkaly tigirlerde goldanýan iki uzyn şöhlelerden we birnäçe şöhlelerden durýar.Awtoulagyň ýüküne we tigirlerden berilýän täsire garşy durmak üçin ýeterlik güýç we berklik bar.Çarçuwanyň dizaýny we gurluşy üçin ilki bilen düşnükli bolmaly zat, ulag işleýän wagtynda çarçuwanyň götermeli dürli güýçleri.Çarçuwanyň berkligi bir tarapdan gowy bolmasa, asma ulgamy näçe gowy bolsa-da, oňat işlemäge ýetip bilmez.Hakyky gurşawda çarçuwa dört görnüşli basyş bilen ýüzbe-ýüz bolmaly.Çarçuwanyň berkligine täsir edýän daşarky güýç, adatça ýoluň sürtülmesinden we tizlenme, peselme ýa-da burç wagtynda emele gelen G bahasyndan gelýär.

Parametrler :

Model belgisi: ekskawator bölekleriniň dürli modeli

Gelip çykyşy: Hytaý (materik)

Esasy aýratynlyklar / Featuresörite aýratynlyklar:

 • Kompaniýamyz ösen maşyn işleýiş tehnologiýasyna eýelik edýär.Esasan sement rolikli fabrik, ekskawator, awtoulag we beýleki agyr enjam enjamlary ýaly uly göwrümli polat gurluş böleklerini öndürýäris.Şeýle hem basyş gämisi, gidroelektrik, ýel energiýasy we gurluşyk enjamlary ýaly enjamlary öndürmekde aýak basýarys.
 • Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edýäris.

Esasy eksport bazarlary:

 • Aziýa Awstraliýa
 • Merkezi / Günorta Amerika Gündogar Europeewropa
 • Orta Gündogar / Afrika Demirgazyk Amerika
 • Günbatar Europeewropa

Esasy bäsdeşlik artykmaçlyklary:

 • Marka adynyň bölekleri A görnüşi
 • Gaplamagyň hili tassyklamalary
 • Gelip çykyşy Greenaşyl önüm
 • Bahanyň abraýy
 • Distribýutorlar hödürlenýän kepillik / kepillik
 • Önüm aýratynlyklary hyzmaty
 • Elektron baglanyşyk halkara tassyklamalary
 • Önüm öndürijiligi Kiçijik sargytlar kabul edildi
 • Tejribeli işgärleriň harby aýratynlyklary
 • Çalt eltip bermek

XJCM, müşderiniň çyzgylaryna we beýleki talaplaryna laýyklykda ekskawator böleklerini sazlap biler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň