Mehaniki gurluş bölekleriniň gurluş elementleri we dizaýn usullary

01
Gurluş bölekleriniň geometrik elementleri
Mehaniki gurluşyň işi, esasan, mehaniki bölekleriň geometrik görnüşi we dürli bölekleriň arasyndaky otnositel pozisiýa bilen amala aşyrylýar.Bir bölegiň geometriýasy onuň ýüzünden durýar.Bir böleginde adatça birnäçe ýüz bolýar we bu ýerleriň käbiri beýleki bölekleriň ýüzleri bilen göni aragatnaşykda bolýar.Surfaceeriň bu bölegine işleýän ýer diýilýär.Funksiýa ýüzleriniň arasyndaky birleşdiriji bölege birleşdiriji ýüz diýilýär.
Bir bölegiň funksional üstü mehaniki funksiýany kesgitleýän möhüm faktor bolup, funksional üstüň dizaýny bölekleriň gurluş dizaýnynyň esasy meselesidir.Funksiýa ýüzüni suratlandyrýan esasy geometrik parametrler, geometrik görnüşi, ululygy, ýüzleriň sany, ýagdaýy, tertibi we ş.m.Funksiýa ýüzüniň üýtgeýiş dizaýnynyň üsti bilen şol bir tehniki funksiýany amala aşyrmak üçin dürli gurluş shemalary alynyp bilner.
02
Gurluşlaryň arasyndaky baglanyşyk
Bir enjamda ýa-da tehnikada hiç bir bölek izolýasiýa ýok.Şonuň üçin bölekleriň funksiýalaryny we beýleki aýratynlyklaryny öwrenmekden başga-da, bölekleriň arasyndaky arabaglanyşyk gurluş dizaýnynda hem öwrenilmelidir.
Bölekleriň korrelýasiýasy iki görnüşe bölünýär: göni korrelýasiýa we gytaklaýyn korrelýasiýa.Iki bölümiň gönüden-göni gurnama gatnaşygy bolan ýerinde gönüden-göni baglanyşykly bolýar.Göni gurnama gatnaşygy bolmadyk korrelýasiýa gytaklaýyn korrelýasiýa öwrülýär.Gytaklaýyn korrelýasiýa iki görnüşe bölünýär: pozisiýa korrelýasiýasy we hereket korrelýasiýasy.Positionerleşişiň korrelýasiýasy iki bölümiň özara pozisiýa talaplarynyň bardygyny aňladýar.Mysal üçin, reduktordaky iki sany ýanaşyk geçiriji şahanyň merkezi aralygy belli bir takyklygy üpjün etmeli we dişli adaty birleşmegi üpjün etmek üçin iki ok paralel bolmaly.Hereketiň korrelýasiýasy, bir bölegiň hereket traýektoriýasynyň beýleki bölegi bilen baglanyşyklydygyny aňladýar.Mysal üçin, torna gurallary postunyň hereket traýektoriýasy epleniň merkezi hataryna parallel bolmalydyr.Bu, düşegiň ugrukdyryjy demir ýolunyň we egirme okunyň parallelligi bilen üpjün edilýär.Şonuň üçin pyçak bilen ýol görkezijisiniň arasyndaky baglanyşyk baglanyşyklydyr;gural ýazgysy we pyçak hereket bilen baglanyşykly.
Bölekleriň köpüsinde iki ýa-da has gönüden-göni baglanyşykly bölekler bar, şonuň üçin her bölekde beýleki bölekler bilen gurluş taýdan baglanyşykly iki ýa-da has köp bölek bar.Gurluş dizaýnynda ýylylygy bejermegiň usulyny, görnüşini, ululygyny, takyklygyny we ýeriň hilini dogry saýlamak üçin iki bölek bilen gönüden-göni baglanyşykly bölekler bir wagtda göz öňünde tutulmalydyr.Şol bir wagtyň özünde, ölçegli zynjyr we takyklyk hasaplamalary ýaly gytaklaýyn baglanyşykly şertleri kanagatlandyrmagy hem göz öňünde tutmalydyr.Umuman aýdanyňda, bir bölegiň gönüden-göni baglanyşykly bölekleri bar bolsa, gurluşy has çylşyrymly;bölekleriň gytaklaýyn baglanyşykly bölekleri näçe köp bolsa, takyklyk talaplary şonça-da ýokarydyr

news

03
Gurluş dizaýnyna üns berilmeli meseleler
Mehaniki dizaýnda saýlap boljak köp material bar.Dürli materiallaryň dürli aýratynlyklary bar.Dürli materiallar dürli gaýtadan işlemegiň usullaryna laýyk gelýär.Gurluş dizaýnynda degişli materiallar funksional talaplara görä laýyk saýlanmalydyr we degişli materiallar materialyň görnüşine görä kesgitlenmelidir.Gaýtadan işlemek tehnologiýasy we gaýtadan işlemek tehnologiýasynyň talaplaryna laýyklykda degişli gurluşy kesgitläň, diňe degişli gurluş dizaýnynyň üsti bilen saýlanan material artykmaçlyklaryny doly oýnap biler.
Materiallary dogry saýlamak üçin dizaýnerler, saýlanan materiallaryň mehaniki aýratynlyklaryna, gaýtadan işleýşine we bahasyna doly düşünmeli.Gurluş dizaýnynda, saýlanan materialyň aýratynlyklaryna we degişli gaýtadan işlemek tehnologiýasyna görä dürli dizaýn ýörelgeleri berjaý edilmelidir.
Mysal üçin, dartyş we gysyş astynda poladyň mehaniki häsiýetleri esasan birmeňzeş, şonuň üçin polat şöhle gurluşy esasan simmetrikdir.Çoýun demir materiallarynyň gysyş güýji dartyş güýjünden has uly.Şol sebäpden, egilmek pursatlaryna sezewar bolan çoýun demir gurluşlarynyň kesişmeleri esasan asimmetrikdir, şonuň üçin ýük wagtynda iň ýokary gysyş stresiniň iň ýokary dartyş stresinden ýokary bolmagy mümkin.5.2-nji suratda iki sany guýma demir ýaýyň deňeşdirilişi bar.Polat gurluşynyň dizaýnynda gurluşyň berkligi we berkligi adatça kesiş ululygyny ýokarlandyrmak arkaly ýokarlanýar.Şeýle-de bolsa, guýma gurluşynda diwaryň galyňlygy gaty uly bolsa, guýma hilini üpjün etmek kyn, şonuň üçin guýma gurluşy adatça berk plitalar we bölekler bilen berkidilýär.Gurluşyň berkligi we berkligi.Plastmassa materiallarynyň berkligi sebäpli, galypdan soň deňsiz sowamagyň netijesinde ýüze çykýan içki stres, gurluş gurluşyna aňsatlyk bilen sebäp bolup biler.Şonuň üçin gapyrgalaryň galyňlygy we plastmassa gurluşynyň diwary birmeňzeş we birmeňzeş we simmetrikdir.
Heatylylygy bejermegi talap edýän bölekler üçin gurluş dizaýnyna bildirilýän talaplar aşakdakylardyr: (1) Bölümiň geometrik görnüşi ýönekeý we simmetrik bolmaly, ideal görnüşi bolsa sferik bolmaly.(2) Deňsiz kesişýän bölekler üçin ululygyň we kesişiň üýtgemegi duýdansyz üýtgemezlik üçin ýumşak bolmaly.Goňşy böleklerdäki üýtgeşmeler gaty uly bolsa, uly we kiçi bölümler deňsiz sowadylar, bu hökmany suratda içerki stres döreder.(3) sharpiti gyralardan we ýiti burçlardan gaça duruň.Sharpiti gyralaryň we ýiti burçlaryň eremeginiň ýa-da gyzmagynyň öňüni almak üçin, çukuryň ýa-da deşigiň gyrasynda 2-3 mm-lik kamera kesilýär.(4) Galyňlygynda uly tapawudy bolan, deformasiýa aňsat we söndürmek we sowatmak wagtynda ýarylmak meýli bolan bölümlerden gaça duruň.

 


Iş wagty: Oktýabr-08-2021