Ekskawator çelek dişlerini ýerlikli ulanmak

Adamlaryň ekskawatorlaryň ulanylyş tizliginiň yzygiderli gowulaşmagy bilen, şeýle enjamlaryň barlygyna kem-kemden köp taslamalar uýgunlaşýar.Şeýle-de bolsa, ekskawatorlary ulanmak bilen, ekskawator çelek dişleriniň ýitmegi hem artýar, şonuň üçin ekskawatorlary ulananymyzda ekskawator çelek dişlerini has netijeli işlemeli?

30

Ekskawator çelek dişleriniň ähmiýeti öz-özünden äşgärdir, şonuň üçin ony ulananyňyzda has köp üns bermelisiňiz we ekskawatoryň kadaly ulanylmagy üçin dogry çäreleri görmelisiňiz.Onda, ekskawatoryň çelek dişlerini nädip dogry ulanmaly?Aşakda size hödürläýin.

Dogry saýlaw: Ekskawator çelek dişlerini ulanmak ilki bilen dogry saýlaw bolmaly we materialy kesgitlemek daşky gurşawa görä amala aşyrylmaly.Diňe şu usul bilen dogry saýlamany has gowy üpjün edip bolar we dogry saýlanan çelek dişleri ulanylýar.Şeýle hem rol oýnap biler.

Burça üns: ekskawator sürüjisi iş wagtynda gazmagyň burçuna üns bermeli, gazylanda ony özleşdirmäge synanyşmaly, çelek dişleri gazylanda iş ýüzüne perpendikulýar ýa-da kameranyň burçy 120 gradusdan ýokary däl, şonuň üçin aşa meýilli sebäpli döwmek.çelek dişleri.Mundan başga-da, çep we sag güýçleriň aşa köp bolmagy sebäpli çelek dişleriniň we diş bazasynyň döwülmegine sebäp boljak uly garşylyk bar bolsa, gazuw goluny gapdala süýşürmäň, ägä boluň, sebäbi çelek dişleriniň köp görnüşiniň mehaniki dizaýn ýörelgesi çep we sag güýçleri göz öňünde tutmaýar.

Wagtynda çalyşmak: Diş oturgyjynyň könelmegi, ekskawatoryň çelek dişleriniň hyzmat ediş möhleti üçin hem möhümdir.Diş oturgyjy 10% -15% könelenden soň diş oturgyjyny çalyşmak maslahat berilýär, sebäbi diş oturgyjy we çelek aşa köp köýnek bilen dişleriň arasynda uly boşluk bar, şonuň üçin çelek dişleri bilen hyzmatdaşlygy diş oturgyjy, güýç nokady üýtgedi, güýç nokadynyň üýtgemegi sebäpli çelek dişleri döwüldi.


Iş wagty: 29-2022-nji aprel