Kauçuk reňkli kranyň çarçuwaly gurluşynyň önümçilik tehnologiýasy

Çarçuwanyň öňdäki bölegini, çarçuwanyň yzky bölegini we ýeňil goldawyny öz içine alýan tigirli kran çarçuwasynyň gurluşy, şular bilen häsiýetlendirilýär: çarçuwanyň yzky bölegi tersine trapezoid guty şekilli gurluş, ýokarky böleginiň ini aşaky böleginiň giňliginden uludyr;Çarçuwanyň yzky bölegi aýrylmaz gurluşdyr, pyçak goldawy ýokarky goldaw görnüşidir we ýokarky goldaw goldawy çarçuwanyň yzky böleginiň ýokarky ortasynda ýerleşýär.
[Tehniki durmuşa geçiriş ädimleriniň gysgaça mazmuny]
Şinanyň kran çarçuwasynyň gurluşy
Patentlenen tehnologiýa in engineeringenerçilik tehnikasyna, esasanam teker kranynyň çarçuwaly gurluşyna degişlidir.
Tehnologiýa Giriş
Häzirki wagtda tigirli kranyň şassi gurluşy, adatça, öň we yzky berkitmelerden we çarçuwanyň öň we yzky böleklerinden durýar.Mysal üçin, 1-nji suratda görkezilen tigirli kranyň çarçuwasynyň şassi gurluşy, H görnüşindäki çykaryjy gurluş, şol sanda 1-nji çarçuwanyň öň tarapy, 2-nji çarçuwanyň yzky bölümi, öň tarapy 3-nji bölüm. we yzky berkitme enjamy.4 ', swivel goldaw 5'we göçme goldaw aýagy 6'.2-nji suratda aşa uly tonnaage tigirli kranyň çarçuwasynyň şassi gurluşy görkezilýär.Çarçuwanyň 7-nji bölüminiň öň tarapy, 8-nji çarçuwanyň yzky bölegi, 9-a çenli berkidiji 9-a we pyçak 10-a çenli, çarçuwanyň yzky bölümi 8-e bölünip, X görnüşli çykaryjy gurluşdyr. bölünen gurluş bolan iki bölege bölünýär we çarçuwanyň iki bölüminiň 8-nji arka bölümleriniň arasynda 10-dan gowrak goldaw berilýär.Çarçuwanyň yzky bölegi götermek ýa-da sürmek wagtynda kranyň esasy güýç göteriji bölegidir.Güýç birneme uludyr we çylşyrymly göteriş iş gurşawynda we çylşyrymly ýol şertlerinde ulag süreniňizde ýokary göteriji pursata, ýük götermäge ýa-da şok ýüküne sezewar bolýar.Netijede, çarçuwanyň yzky böleginiň has gowşak bölekleri ýarylmaga, deformasiýa we durnuksyzlyga ýykgyn edýär.Şonuň üçin çarçuwanyň yzky böleginiň egilme we burulma garşylygyny gowulandyrmak, kranyň ýük göterijilik ukybyny ýokarlandyrmagyň açarydyr.Öňki sungatda çarçuwanyň yzky bölegi adatça şöhlelerden we tabaklardan ybarat guty şekilli gurluşy kabul edýär.Guty şekilli gurluşyň kesişmesi adatça gönüburçlydyr.3-nji suratda görkezilişi ýaly inersiýanyň egilmek pursaty we gönüburçly çarçuwanyň garşylygy inersiýanyň burulýan pursaty az we aşakdaky meseleler bar.1) Gönüburçly çarçuwanyň ýeňil dizaýny öz çägine ýetdi.Önümiň ýük göterijilik ukybynyň ýokarlanmagy hökmany suratda çarçuwanyň agramyny artdyrar.Kranyň göteriji agramynyň yzygiderli ýokarlanmagy bilen, göteriş amaly wagtynda çarçuwanyň egilme pursaty we momenti hem artýar we uly kesişli gurluş kabul edilýär.Çarçuwanyň egilmegine we burulmagyna garşylygy netijeli gowulaşdyryp biler, ýöne sürüjiniň çäklendirmeleri sebäpli bedeniň kesiş bölegini götermek agramy bilen artdyryp bolmaz.Şol bir wagtyň özünde, bedeniň agramy ýol şertlerine we sürüjilik şertlerine hem laýyk gelmelidir.Gönüburçly çarçuwanyň gurluş taýdan optimizasiýa dizaýny çäk derejesine ýetdi, ýük göterijilik ukybynyň talaplaryny kanagatlandyryp bilmez.2) gönüburçly çarçuwanyň berkliginiň we berkliginiň optimallaşdyrylan gurluşy esasan gutarýar.Gönüburçly çarçuwa agramy azaldýar ýa-da öz agramyny artdyrmaýar ...
Şinanyň kran çarçuwasynyň gurluşy
【Tehniki gorag nokady】
Çarçuwanyň öňdäki bölegini, çarçuwanyň yzky bölegini we ýeňil goldawyny öz içine alýan tigirli kran çarçuwasynyň gurluşy, şular bilen häsiýetlendirilýär: çarçuwanyň yzky bölegi tersine trapezoid guty şekilli gurluş, ýokarky böleginiň ini aşaky böleginiň giňliginden uludyr;Çarçuwanyň yzky bölegi aýrylmaz gurluşdyr, pyçak goldawy ýokarky goldaw görnüşidir we ýokarky goldaw goldawy çarçuwanyň yzky böleginiň ýokarky ortasynda ýerleşýär.

Technical Tehniki aýratynlyklaryň gysgaça mazmuny】
1. Çarçuwanyň öňdäki bölegini, çarçuwanyň yzky bölegini we ýeňil goldawyny öz içine alýan teker görnüşli kran çarçuwasynyň gurluşy, şular bilen häsiýetlendirilýär: çarçuwanyň yzky bölegi tersine trapezoidal guty şekilli gurluş we tersine trapezoidal guty şekilli gurluş Gurluşyň ýokarky böleginiň ini aşaky böleginiň giňliginden has uly;Çarçuwanyň yzky bölegi aýrylmaz gurluşdyr, pyçak goldawy ýokarky goldaw görnüşi bolup, ýokarky goldaw goldawy çarçuwanyň yzky böleginiň ýokarsynda ýerleşýär. guty şekilli gurluş böleklere bölünen görnüşde, ýokarky goldaw görnüşindäki gyrgyç goldawy ýokarky gapak plastinkasynyň iki bölüminiň arasynda ýerleşýär we ýokarky goldaw görnüşli gyrgyç goldawy çarçuwanyň üstünde ýerleşýär we goldaw- görnüşli gyrgyç goldawy çarçuwadan has giňdir.2. 1-nji talap boýunça rezin reňkli kranyň çarçuwasynyň gurluşy, şonuň bilen häsiýetlendirilýär: çarçuwanyň yzky böleginiň döwülen bölegi üýtgeýän kesiş görnüşini kabul edýär we çarçuwanyň yzky böleginiň beýikligi çarçuwanyň yzky böleginiň kesiş meýdany çarçuwanyň öň we orta bölekleriniň kesiş meýdanyndan has kiçi.3. 2-nji talap boýunça teker görnüşli kran çarçuwasynyň gurluşy, onda çarçuwanyň yzky bölegi ýokarky örtük plastinkasyny, aşaky gat plastinkasyny bölmek we kebşirlemek arkaly emele gelýär we tersine trapezoid görnüşini emele getirýär. .Gutynyň gurluşy.4. 2-nji talap boýunça teker kran çarçuwasynyň gurluşy, çarçuwanyň yzky bölegi ýokarky örtük plastinkasy we bitewi emele gelen "U" şekilli egilen plastinka arkaly tersine trapezoid gutusynyň şekilini emele getirýär.gurluşy.

Crane frame

Iş wagty: Noýabr-05-2021