Loadükleýjiniň gurluşy we bölekleri bilen tanyşlyk

Loadükleýjiniň tutuş gurluşy aşakdaky böleklere bölünýär
1. Motor
2. Diş gutusy
3. Şinalar
4. Sürüji oky
5. Kab
6. Çelek
7. Geçiriş ulgamy
Bular ýükleýjiniň esasy gurluş düzüm bölekleridir.Aslynda, ýükleýji beýle çylşyrymly däl.Ekskawator bilen deňeşdirilende, ýükleýji hakykatdanam hiç zat däl.Çylşyrymly duýmagyňyzyň sebäbi, ýükleýji hakda gaty az bilýänligiňizdir.
1. Motor
Häzirki wagtda Weichai ulanýan hereketlendirijileriň köpüsi elektron sanjym bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu daşky gurşawy goramagyň milli talaby.Käbir adamlar häzirki elektron sanjym motorynyň köne hereketlendiriji ýaly güýçli däldigini aýdýarlar.Aslynda deňeşdirilýär.At güýji azalmady we ekologiýa taýdan arassa we ýangyç tygşytlaýar.

2. Diş gutusy

1Dişli gutular esasan planetar we üýtgewsiz dişli gutulara bölünýär, ýöne indi planeta dişli gutulary ulanylýar.Mysal üçin, XCMG-iň 50 ýükleýjisi, esasan, XCMG-iň özi ýasalan dişli gutulary bilen enjamlaşdyrylandyr.Onuň häsiýetnamasy, torky köp derejede geçirip bilýär.Loadükleýjiniň gowulaşmagy ýükleýjini dürli iş şertleri üçin amatly edýär we şol bir wagtyň özünde dişli gutynyň ömri ep-esli gowulaşar ýaly könelmegi, sintezlenmegi we beýleki bölekleriň gulplanmagyny azaldar.

3. Şinalar

 

2Häzirki teker wariantlary aşakdakylar: 1. Aeolus, 2. Üçburçluk, 3. Mişelin tekerleri bilen enjamlaşdyrylan ýokary derejeli modeller ýa-da tekerleriň arka tarapynda ýiti çyzyklar bolmasa, esasan ýok mesele.

4. Sürüji oky

3Sürüji oklary gury hereketlendiriji oklara we çygly hereketlendiriji oklara bölünýär.Önümleriň köpüsi, esasan, XCMG 500 ýükleýjisinde XCMG tarapyndan öndürilen gury hereketlendiriji oklar ýaly gowy däl gury hereketlendiriji oklardyr.Aýratynlyklary: biri onuň materialy, ýylylyk bilen işlenilenden başga, dişli enjam bilen deňdir.Bu material sürüjiniň okunyň hyzmat möhletini ep-esli ýokarlandyryp biler.Mundan başga-da, hereketlendiriji okuň agramy 275KG-a ýetdi, bu bolsa onuň ýük göterijilik ukybyny ep-esli ýokarlandyrýar.

5.Kab

4Otagyň howpsuzlygyndan başga-da, ses hem kiçidir we ulanyjy üçin amatly dizaýnlar köp.Mysal üçin, gural paneli sanly birleşdirilen gural paneli.Loadükleýjiniň käbir şertlerini size habar bermek üçin sanlar has içgin.Rul we oturgyçlaryň ikisi-de sazlanyp bilner.Bu dizaýn hakykatdanam gowy.Sürüjä beýikligine görä sazlamaga mümkinçilik berýär.Uly yzky aýna sürüjiniň yzky görnüşini has açyk etmäge mümkinçilik berýär (markanyň yzky aýnasy 30% -den gowrak), şeýle hem ammar bölümleri, çaý käseleri, radiolar bar, MP3 we ş.m.

6. Çelek

5Çelegi, kebşirlenen çelekden has çydamly we has uzak ömri bolan polat plastinanyň bir bölegini basmak arkaly emele gelýär.
7. Geçiriş ulgamy
Professional zatlar has gymmatly, ýöne butikde iň oňat önümleri hakykatdanam öndürmek üçin hünärli zatlar doly bolmaly.“Xugong” -yň geçiriş ulgamy ýörite dişli gutusy we hereketlendirijisi üçin öndürilýär.Muny deňeşdirdik.Xugong Häzirki ýükleýjiler, iş netijeliliginde beýleki marka ýükleýjilerinden has çalt we has çeýe.

6


Iş wagty: Oktýabr-08-2021