Göteriji enjamlaryň ömrüni nädip uzaltmaly?

Kranlar has gowy saklanmagy we dolandyrylmagy üçin adatça tekiz we giň päsgelçilikli ammarlara ýerleşdirilýär.Aslynda, kran ulanylmaýan mahaly dolandyryş ony zyňmak däl-de, gaty möhüm zat.Gaýtadan işledilende kran öndürijiligini we çeýeligini goldamak üçin amatly däl.Şonuň üçin olary nädip dolandyrmaly diýseň möhüm zat.Placerleşiş döwründe krany nädip dolandyrmaly?XJCM kompaniýasy tejribämizi birleşdirýär we aşakdaky nokatlara ünsi jemleýär:

1. Tutuşlygyna gaplamak üçin has galyň plastmassa torbalary ulanmaly..Agny, krany islän wagtyňyz goýmazlyk we tebigy ýagdaýda açylmagyna ýol bermek iň gowusydyr.Awtoulaglaryň gaplanyş dolandyryşyna meňzeşligimizi talap edýän bu amatsyz, umuman tekerlerden başga zatlary gaplamak üçin galyň plastik paketleri ulanmak, daşarky zeperlerden we päsgelçiliklerden gowy gorap biler.

2. specialörite işgärleri dolandyrmagy amala aşyryň, kranlary wagtal-wagtal barlamak we kynçylyklary tapmak üçin ýörite işgärleri düzüň, şeýlelik bilen ýerleşdiriş döwründe haýsydyr bir problemanyň bardygyny ýa-da ýokdugyny wagtynda bilip bilersiňiz, şonuň üçin bu hakykatdanam gaty möhüm dolandyryş çäresi , kadrlary dolandyrmak adaty dolandyryş we tehniki ugrukdyryş dolandyryşy boýunça nobatdaky ulgamy we tehniki dolandyryş ulgamyny durmuşa geçirmek iň gowusydyr.

3. Kranyň howpsuzlygy üçin, beýleki sebäplere görä beýleki adamlaryň bikanun hereketleriniň öňüni almak üçin irki duýduryş we gözegçilik edilmeli.Şeýle hem, maglumat tehnologiýasyny ulanyp bilersiňiz, monitoryň üsti bilen saklanyş ýagdaýyna düşünip bilersiňiz.gözegçiliginiň ýokarlandyrylmagyna degişlidir.Bu üç nokat, dürli kranlary dolandyrmakdan başga, kran ýerleşdirmek üçin esasy dolandyryş çäreleri bolmaly.Müşderiler gyzyklanýan bolsa, has giňişleýin maglumat üçin “Xuzhou Jiufa Construction Machinery Co., Ltd.” bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.XJCM islän wagtyňyz size garaşýar.


Iş wagty: Fewral-24-2022