Kran böleklerini nädip saklamaly

1. Motoryň we reduktoryň hyzmaty

Kran bölekleriniň tehniki hyzmatynyň düýp manysyna düşünmek üçin ilki bilen hereketlendirijiniň korpusynyň we göteriji bölekleriniň temperaturasyny, adaty bolmadyk hadysalar üçin motoryň sesini we titremesini yzygiderli barlamaly.

Frequygy-ýygydan işe başlanda, pes tizlik sebäpli howa çalşygy we sowadyş kuwwaty peselýär we tok uludyr we motoryň temperaturasynyň ýokarlanmagy çalt ýokarlanar, şonuň üçin motoryň temperaturasynyň ýokarlanmagyny bellemelidiris gollanmada görkezilen ýokary çäkden geçmeli däldir.

Tormozy hereketlendiriji gollanmanyň talaplaryna laýyklykda sazlaň.

Reduktoryň gündelik hyzmaty öndürijiniň görkezme gollanmasyna salgylanyp biler.Reduktoryň labyr boltlaryny ýygy-ýygydan barlamaly we birikme boş bolmaly däldir.

ctgf

2. Işleýän dişli ýaglar

Ikinjiden, kran böleklerini abatlamak tehnologiýasynda janköýeriň gowy howa çalşygyny ýadyňyzdan çykarmaň.Ony ulanýan bolsaňyz, içerki basyşy azaltmak üçin gowy howa çalşygyny üpjün etmek üçin ilki bilen reduktoryň şkafyny açmaly.Işlemezden ozal reduktoryň ýaglaýjy ýagynyň beýikliginiň talaplara laýyk gelýändigini barlaň.Adaty ýag derejesinden pes bolsa, şol bir ýaglaýjy ýagy wagtynda goşmaly.

Syýahat mehanizminiň her tigiriniň podşipnikleri gurnama wagtynda ýeterlik ýag (kalsiý esasly ýag) bilen dolduryldy we gündelik ýangyç guýmagyň zerurlygy ýok.Iki aýdan bir gezek, ýagy doldurýan deşikden ýa-da podşipnikiň üsti bilen dolduryp bolýar we her ýyl ýagy bir gezek aýyryň, arassalaň we üýtgediň.

Her açyk dişli torda hepdede bir gezek ýag çalyň.

3. Çeňňek enjamlaryna hyzmat etmek we hyzmat etmek

Elmydama çalgy ýagynyň ýagynyň görkezilen aralykda bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin kran dişli gutusynyň ýag penjiresine gözegçilik ediň.Görkezilen ýag derejesinden pes bolanda, çalgy ýagy wagtynda doldurylmalydyr.

Kran ýygy-ýygydan ulanylanda we möhürleme ýagdaýy we işleýiş gurşawy gowy bolanda, azaltmak gutusynda çalgy ýagy her alty aýda çalşylýar we iş gurşawy erbet bolanda çärýekde çalşylýar.Kran gutusyna suwuň girendigi ýa-da ýagyň üstünde hemişe köpük barlygy we ýagyň ýaramazlaşandygy anyklananda, derrew ýag çalşylmalydyr.Oilag çalşylanda, dişli gutynyň iş gollanmasynda görkezilen ýag önümlerine laýyklykda berk çalşylmaly we nebit önümleri garylmaly däldir.


Iş wagty: 16-2022-nji mart