Truckük awtoulaglarynyň gurluşyny klassifikasiýa we saýlama

Truckük awtoulagynyň gurluşy

Zyňylýan awtoulag esasan gidrawlik zyňmak mehanizminden, wagondan, çarçuwadan we esbaplardan durýar.Olaryň arasynda gidrawliki zyňmak mehanizmi we wagonyň gurluşy her bir modifikasiýa öndürijisinden tapawutlanýar.Zyňylýan ýük awtoulagynyň gurluşy, arabanyň görnüşine we göteriş mehanizmine görä iki tarapda düşündirilýär.

1 Wagon görnüşi

Wagon gurluşynyň görnüşini takmynan dürli maksatlara görä dürli ulanyşlara bölmek bolar: adaty gönüburçly wagon we çelek daşamak (aşakdaky suratda görkezilişi ýaly).

Adaty ýük daşamak üçin adaty gönüburçly wagonlar ulanylýar.Yzky panel, harytlaryň göwnejaý düşürilmegini üpjün etmek üçin awtomatiki açmak we ýapmak mehanizmi bilen enjamlaşdyrylandyr.Adaty gönüburçly arabanyň galyňlygy: öňdäki plastinka üçin 4 ~ 6, gapdal plastinka üçin 4 ~ 8, yzky plastinka üçin 5 ~ 8 we aşaky plastinka üçin 6 ~ 12.Mysal üçin, “Çengli” zyňylýan awtoulagyň adaty gönüburçly bölüminiň standart konfigurasiýasy: öň tarapynda 4 tarap, aşakyda 4, yzda 8 we 5.

Magdan çelegi arabasy uly gaýalar ýaly uly harytlary daşamak üçin amatlydyr.Goüküň we binanyň çakyşmagynyň täsirini göz öňünde tutup, çelek arabasynyň dizaýny has çylşyrymly we ulanylýan material has galyň.Mysal üçin, “Jiangnan Dongfeng” zyňylýan ýük maşynynyň çelek bölüminiň standart konfigurasiýasy: öň tarapy 6, aşaky 6 we 10 we käbir modellerde bölümiň berkligini we täsir garşylygyny ýokarlandyrmak üçin aşaky plastinka kebşirlenen burç polat bar.To

11Adaty gönüburçly wagon Magdan çelegi arabasy

2 götermek mehanizminiň görnüşi

Götermek mehanizmi zibil maşynynyň özenidir we zibil maşynynyň hiline baha bermek üçin esasy görkeziji bolup durýar.

Göçürmek mehanizminiň görnüşleri häzirki wagtda Hytaýda giňden ýaýrandyr: Aşakdaky suratda görkezilişi ýaly, F görnüşli üçburç ulaldyş mehanizmi, T görnüşli üçburç ulaldyş mehanizmi, iki silindrli göteriji, öňdäki ýokary göteriji we iki taraplaýyn rulon.

Üçburç ulaltmak mehanizmi häzirki wagtda Hytaýda iň köp ulanylýan göteriş usulydyr, ýük göterijiligi 8-40 tonna, arabanyň uzynlygy 4,4-6 metr.Munuň artykmaçlygy, gurluşyň kämillik ýaşyna ýetmegi, göterilmegi durnukly we bahasy pes;ýetmezçiligi, wagonyň polunyň ýapylýan beýikliginiň we esasy çarçuwanyň ýokarky tekizliginiň has uly bolmagydyr.

Iki silindrli göteriş görnüşi esasan 6X4 zyňylýan awtoulaglarda ulanylýar.Ikinji okuň öň tarapynyň iki gapdalynda köp basgançakly silindr (köplenç 3 ~ 4 basgançak) oturdylýar.Gidrawlik silindriň ýokarky bölegi göni arabanyň polunda hereket edýär.Iki silindrli götermegiň artykmaçlygy, wagon polunyň ýapylýan beýikliginiň we esasy çarçuwanyň ýokarky tekizliginiň az bolmagydyr;ýetmezçiligi, gidrawlik ulgamyň iki gidrawlik silindriň sinhronlaşmagyny üpjün etmek kyn, ömrüň durnuklylygy pes we wagon polunyň umumy berkligi birneme ýokary.

Öňki jak götermek usuly ýönekeý gurluşa eýe, arabanyň polunyň ýapylýan beýikligi we esasy çarçuwanyň ýokarky tekizligi kiçi bolup biler, tutuş ulagyň durnuklylygy gowy, gidrawlik ulgamynyň basyşy az, ýöne köp basgançakly silindriň öň tarapyndaky urgy uly we bahasy gaty ýokary.

Iki taraplaýyn rulonly gidrawlik silindr has gowy güýje we iki taraplaýyn rulony amala aşyryp bilýän kiçi urga eýe;şeýle-de bolsa, gidrawliki turbageçiriji has çylşyrymly we rulda heläkçilik hadysalary has ýokary.
To

 

12F görnüşli üçburç ulaltmak we götermek mehanizmi T görnüşli üçburç ulaltmak we götermek mehanizmi

13Iki silindrli lift Öňdäki ýokary göteriji

14

Iki taraplaýyn süýşmek

Truckük awtoulaglaryny saýlamak

Zyňylýan awtoulaglaryň ösmegi we içerki satyn alyş kuwwatynyň gowulaşmagy bilen, zyňylýan awtoulaglar adaty manyda ähli işleri ýerine ýetirip bilýän ähliumumy zibil awtoulaglary däl.Dizaýn nukdaýnazaryndan, dürli harytlar, dürli iş şertleri we dürli sebitler üçin başgaça ösdürilýär.Önüm.Bu, ulanyjylardan ulag satyn alanyňyzda öndürijilere aýratyn ulanyş şertlerini üpjün etmegini talap edýär.

1 Şassi

Şassi saýlanyňyzda, köplenç ykdysady peýdalara esaslanýar, meselem: şassiniň bahasy, ýüklenişiň hili, artykmaç ýük göterijiligi, 100 kilometre ýangyç sarp edilişi, ýoly bejermek çykdajylary we ş.m. Mundan başga-da, ulanyjylar şassiniň aşakdaky parametrlerini hem göz öňünde tutmalydyrlar. :

The Şassi çarçuwasynyň ýokarky tekizliginiň ýerden beýikligi.Adatça, 6 × 4 şassi çarçuwasynyň ýerinden uçaryň beýikligi 1050 ~ 1200.Gymmatlygy näçe uly bolsa, ulagyň agyrlyk merkezi şonça-da ýokary we ruluň döremegine sebäp bolup biler.Bu gymmata täsir edýän esasy faktorlar tekeriň diametri, asma tertibi we esasy çarçuwanyň beýikligi.

The Şassiniň yzky asmagy.Bu baha gaty uly bolsa, zyňylýan awtoulagyň durnuklylygyna täsir eder we rulda heläkçilige sebäp bolar.Bu baha, adatça, 500-1100 aralygyndadyr (ýük daşaýan awtoulaglardan başga).

Vehicle Ulag ulanylanda laýyk gabat gelýär we ygtybarly


Iş wagty: Oktýabr-08-2021