Hytaýyň önümçilik pudagynyň häzirki ýagdaýy we geljekdäki ösüş tendensiýasy

Akylly önümçilik ulgamy, akylly maşynlaryň bir görnüşi bolup, adam maşynlaryny birleşdirmek akyl ulgamyndan bilelikde döredilen adam hünärmenleri, ýokary derejeli çeýeligi we integrasiýasy bilen önümçilik prosesinde akylly işleriň kompýuter simulýasiýasynyň kömegi bilen ýokary bolup bilmez. Derňew, pikirlenmek, pikirlenmek, düşünje we karar bermek üçin adam hünärmenleri önümçilik gurşawynda akyl işiniň bir bölegini çalyşmak ýa-da giňeltmek üçin şol bir wagtyň özünde, kolleksiýa saklaýyş paýlaşygyny has gowy birleşdirmek we adam intellektiniň akylly önümçiligini ösdürmek täze esaslanýar Maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalaryny döretmek we ösen önümçilik tehnologiýasyny çuňňur birleşdirmek, her baglanyşygyň dizaýn önümçilik işlerinde önümçilik dolandyryş hyzmatlary, öz-özüňi tanamak kararyndan öwrenilenden bäri häzirki wagtda Hytaýyň ykdysadyýeti ýokary tizlikden özgerýär ýokary hilli ösüşe çenli ösüş.Şol bir wagtyň özünde, senagatyň kämilleşdirilmegi bilen Hytaýyň önümçilik pudagy kem-kemden Made in China-den Hytaýda akylly önümçilige geçer.Akylly önümçilik geljekde önümçilik pudagynyň gutulgysyz ösýän ugruna öwrüler Bu, şeýle hem, akylly önümçiligiň önümçiligi ösdürmegiň strategiki ýokary nokadyna öwrülendigini we Hytaýyň önümçilik pudagy bilen baglanyşykly özgertmeleri öňe sürmegini, täze ykdysady ösüş depginini ösdürmegini aňladýar. , biziň ýurdumyzda önümçilik pudagynyň täze bäsdeşlik artykmaçlygyny döretmek, kuwwatly önümçilik maksadyna ýetmek möhüm strategiki ähmiýete eýe.

1 (1)


Iş wagty: -20anwar-11-2022