Habarlar

 • Excavator Parts

  Ekskawator bölekleri

  Ekskawator bölekleri esasan iki bölekden durýar: mehaniki bölekler we elektron bölekleri.1, mehaniki bölekler arassa mehaniki bölekler, güýç goldawyny üpjün etmek üçin esasan gidrawlik nasos, tutmak, uly gol, ýodajyk, hereketlendiriji we ş.m. 2, elektron esbaplar ekskawatoryň hereketlendiriji dolandyryş bölegi, ulanyň ...
  Koprak oka
 • Reasonable use of excavator bucket teeth

  Ekskawator çelek dişlerini ýerlikli ulanmak

  Adamlaryň ekskawatorlaryň ulanylyş tizliginiň yzygiderli gowulaşmagy bilen has köp taslamalar şeýle enjamlaryň barlygyna kem-kemden uýgunlaşýarlar.Şeýle-de bolsa, ekskawatorlaryň ulanylmagy bilen ekskawator çelek dişleriniň ýitmegi hem artýar, şonuň üçin ekskawator çelekini nädip işlemeli ...
  Koprak oka
 • How to maintain crane parts

  Kran böleklerini nädip saklamaly

  1. Motoryň we reduktoryň hyzmaty Kran komponentleriniň tehniki hyzmatynyň düýp manysyna düşünmek üçin ilki bilen motor korpusynyň we göteriji bölekleriniň temperaturasyny, adaty bolmadyk hadysalar üçin motoryň sesini we titremesini yzygiderli barlamaly.Frequygy-ýygydan ...
  Koprak oka
 • How to prolong the life of lifting machinery?

  Göteriji enjamlaryň ömrüni nädip uzaltmaly?

  Kranlar has gowy saklanmagy we dolandyrylmagy üçin adatça tekiz we giň päsgelçilikli ammarlara ýerleşdirilýär.Aslynda, kran ulanylmaýan mahaly dolandyryş ony zyňmak däl-de, gaty möhüm zat.Kran perfini saklamak üçin amatly däl ...
  Koprak oka
 • Current situation and future development trend of Chinese manufacturing industry

  Hytaýyň önümçilik pudagynyň häzirki ýagdaýy we geljekdäki ösüş tendensiýasy

  akylly önümçilik ulgamy akylly maşynlaryň bir görnüşi we adam-maşyn integrasiýasy akylly ulgamdan bilelikde döredilen adam hünärmenleri, ýokary çeýeligi we integrasiýasy bilen önümçilik prosesinde intellektual kompýuter simulýasiýasynyň kömegi bilen önümçilik prosesinde bolup biler .. .
  Koprak oka
 • Manufacturing technology of frame structure of rubber-tyred crane

  Kauçuk reňkli kranyň çarçuwaly gurluşynyň önümçilik tehnologiýasy

  Çarçuwanyň öňdäki bölümini, çarçuwanyň yzky bölegini we ýeňil goldawyny öz içine alýan tigirli kran çarçuwasynyň gurluşy, çarçuwanyň yzky bölegi tersine trapezoid guty şekilli gurluş, ýokarky böleginiň ini uludyr ...
  Koprak oka
 • Structural elements and design methods of mechanical structural parts

  Mehaniki gurluş bölekleriniň gurluş elementleri we dizaýn usullary

  01 Gurluş bölekleriniň geometrik elementleri Mehaniki gurluşyň işi esasan mehaniki bölekleriň geometrik görnüşi we dürli bölekleriň arasyndaky otnositel pozisiýa baglanyşygy arkaly amala aşyrylýar.Bir bölegiň geometriýasy onuň ýüzünden durýar.A p ...
  Koprak oka
 • Dump truck structure classification and selection

  Truckük awtoulaglarynyň gurluşyny klassifikasiýa we saýlama

  Zyňylýan ýük awtoulagynyň gurluşy Zyňylýan awtoulag esasan gidrawliki zyňmak mehanizminden, wagondan, çarçuwadan we esbaplardan durýar.Şolaryň arasynda gidrawliki zyňmak mehanizmi we arabanyň gurluşy her modifikasiýa öndürijisinden tapawutlanýar.Zyňylýan awtoulagyň gurluşy iki bilen düşündirilýär ...
  Koprak oka
 • Introduction to the structure and parts of the loader

  Loadükleýjiniň gurluşy we bölekleri bilen tanyşlyk

  Loadükleýjiniň tutuş gurluşy aşakdaky böleklere bölünýär 1. Dwigatel 2. Diş gutusy 3. Şinalar 4. Sürüji oky 5. Kab 6. Çelek 7. Geçiriş ulgamy Bu ýükleýjiniň esasy gurluş düzüm bölekleri.Aslynda, ýükleýji beýle çylşyrymly däl.Ekskawator bilen deňeşdirilende l ...
  Koprak oka
 • Analysis of welding positioner for construction machinery structural parts

  Gurluşyk tehnikasynyň gurluş bölekleri üçin kebşirleýiş pozisiýasynyň derňewi

  Abstrakt: Köplenç ulanylýan elde kebşirleýiş pozisiýalarynyň esasy görnüşleri: aýlaw görnüşi, egirme görnüşi, iki sütünli bir aýlaw görnüşi we ş.m. Aýlanma erkinliginiň derejesiniň çäklendirilmegi sebäpli bu pozisiýalaryň hiç biri-de düşünip bilmez esassyz öwrüm ...
  Koprak oka