Kauçuk, esasy şassi ekskawator burawlaýyş magdanlary üçin rezin yzarlaýan gidrawliki wagon

Gysga düşündiriş:

XJCM, ATLAS COPCO standartlaryna laýyk gelýän dünýä derejesindäki polat plitalary ulanyp, ATLAS COPCO magdan enjamlary üçin dürli şassi öndürýär.Kebşirleýiş işi IWE ökde kebşirleýjiler tarapyndan amala aşyrylýar.Daşary ýurtdan getirilýän gaýtadan işleýän merkezler, şassi çarçuwasynyň ygtybarlylygyny üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

müşderiniň islegi hökmünde dizaýn edip bileris.

Önümiň beýany:

Trackoluň aşagyndaky awtoulagyň iki gapdalynda hereketlendiriji enjam bilen goşa ýol gurluşy gurulýar .Her bir çekiji mehanizm “Sprocket”, “Idler” we “Track roller” -iň köplüginden ybaratdyr.Sprocket tigirleri deňeşdirip hereket edýän ýoly herekete getirýär, Işleýänler hereket ýolunyň ýagdaýyny çäklendirýär, rolik Bütin bedeniň agramyny goldaýar. Ajaýyp aýratynlyklary: güýçli ýük göterijiligi we çekiş güýji, kiçi toprak basyşy, şonuň üçin ýoldan gowy öndürijilik we durnuklylyk, oňat dyrmaşmak ukyby.Şol bir wagtyň özünde kiçijik öwrüm radiusy we örän çeýe.

Şonuň üçin buraw desgasynda, ekskawatorda, buraw matkasynda, Howa iş platformasynda, Kran, kran turba maşynynda, kebşirleýiş stansiýasynda, oba hojalygynda we ş.m. giňden ulanylýar.

Önümiň aýratynlygy:

Gidrawlik ýöreýiş tizligini peseldiji (pyýada hereketlendiriji gurnama), polat ýodajyk, ýodajyk, hereketlendiriji tigir, gollanma tigir, goldaýan tigirler, zynjyr tigirleri, dartyş mehanizmi we ş.m.

Içerki ulaglarymyz ykjam gurluşyň, ygtybarly öndürijiligiň, uzak ulanylyş möhletiniň, ulanmagyň aňsatlygynyň, energiýanyň az sarp edilmeginiň we tygşytlylygynyň artykmaçlygyna eýedir .Goşuklarymyz bolsa labyr enjamy, buraw, reaktiw buraw desgasy, buraw, köp enjamlarda ulanylyp bilner. keseligine ugrukdyryjy buraw, buraw desgasy, ekskawator, ýükleýji, ekskawator, howa iş platformasy, oba hojalygy enjamlary we ş.m.

Şeýle goşmaça hyzmatlary hem berip bileris:

1.Serde öndürilen durnukly tizlikli hereketlendirijini ýa-da import edilýän goşa tizlikli hereketlendirijini ulanmagy saýlap bilersiňiz.

2. müşderileriň isleglerine görä, awtoulagyň uzynlygyny düzüp bileris.

3. aşagyndaky wagonlary aýlanýan platforma bilen enjamlaşdyryp bileris.

4.Egrilik köprüsi burçly wagonlar hem üpjün edilip bilner.

5. theoly goramak üçin polat ýoluna rezin blok goşup bileris.

Xuzhou Jiufa, halkara meşhur markalaryň ekskawatorlary üçin şassi çarçuwalaryny öndürýär.Ekskawator üçin aşaky şassi esasan ekskawatoryň syýahat etmegi üçin gapdal şöhleler bilen utgaşýar.Sungat tehnologiýasy we enjamlary bilen öndürilýär.Şeýle hem, esasy böleklere päsgelçiliksiz synag geçirýäris.

 

Agyr enjamlaryň bölekleri ýokary derejeli gurnama, robot kebşirlemek we ýokary takyklyk bilen işlemek arkaly ýokary öndürijilikli plitalardan ýasalýar.Olar ýokary ygtybarlylygy üpjün edip, Hyundai we Kato ekskawatorlarynyň standartlaryna laýyklykda ýasalýar.

Jiufa, ATLAS COPCO ülňülerine laýyk gelýän dünýä derejesindäki polat plitalary ulanyp, ATLAS COPCO magdan enjamlary üçin dürli şassi öndürýär.Kebşirleýiş işi IWE ökde kebşirleýjiler tarapyndan amala aşyrylýar.Daşary ýurtdan getirilýän gaýtadan işleýän merkezler, şassi çarçuwasynyň ygtybarlylygyny üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň