Tigir ýükleýji ätiýaçlyk şaýlary üçin el göteriň

Gysga düşündiriş:

XJCM ýükleýji çelekler, ýükleýji gol, ýükleýji çarçuwa ýaly ýükleýji bölekleri öndürýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

müşderiniň islegi hökmünde dizaýn edip bileris.

Bölümiň ady: swing goly

Süýşýän gol diýlip hem atlandyrylýan ekskawator goly, taýajyk oturgyjyndan, gidrawliki silindrli oturgyçdan, şassi oturgyjyndan, gapdal plitalardan, ýokarky we aşaky gapak plitalaryndan, egrilen plitalardan we ş.m. gazuw-agtaryş işlerine gözegçilik etmek üçin ekskawator taýagy.Güýçlendirilen gol diýlip atlandyrylýan demir plastinka dizaýnyny kabul edýär.Şeýle hem öňdebaryjy kebşirleýiş tehnologiýasy bilen öndürilýär we gurnamagyň takyk ölçeglerini üpjün etmek üçin Kato we Hyundai standartlaryna laýyk gelýär.Ösüşiň ýokary ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin 100% ultrases sesini kesgitlemek.

Lift goly, ýygnagyň umumy ömrüni azyndan 30% uzaldyp bilýän kämilleşdirilen dizaýny öz içine alýar.Iki bölekden ýasalan tork turbasy, gaplaýyş plastinkasy we has uly çelek çeňňegi bilen birleşip, bar bolan goluňyzy üýtgedip bileris ýa-da enjamyňyz üçin täze komponentler döredip bileris.

 

Peýdalary:

  • Ball Top käseleri gowulaşdy.Bu dizaýn, gollar bilen käseleriň arasynda kebşirleme jikme-jigini gowulaşdyrdy, top käse kebşileriniň töweregindäki ýaryşy azaltdy.Mundan başga-da, bolt şowsuzlygynyň öňüni almak üçin käsäniň / gapagyň ýokarsyna we aşagyna goşmaça hatar boltlar goşuldy.
  • Tor Galp tork turbasy.Döküm bilen deňeşdirilende komponentiň hilini ýokarlandyrýar.
  • ★ Iki bölek jaňly gulak gulagy.Iki bölek gyrymsy ýokarky şlýapa bilen bezelendir;gyrymsy jaň kran gulagynyň iki gapdalyndan gurulýar we jaň krankynyň gapdal hereketiniň öňüni alýar.

TEHNIKI Maglumatlar

Gaplamanyň galyňlygyny ýokarlandyryň
Kagyz kebşilerini we gollaryny örtüp, ýokarky we aşaky gaplaýyş kagyzlarynyň ýarylmagyny azaldyň.Bu stres aralygyny azaltmak arkaly gazanylýar.Bölüm modulyny has galyň kagyzdan köpeltmek we kebşini aşaky stres meýdanyna geçirmek arkaly stres aralygyny azaldyň.

 

Iki bölek tork turbasy

Kebşirleri gulakdan gulak asmak üçin kebşirlemeleri ýok edýär.Tork turbasynyň ömri galp materiallary ulanmak we kebşirleýiş meýdanyny pes stres derejesine geçirmek bilen ýokarlanýar.

 

Has uly çelek çeňňegi we gaty çişirmek

Çelek çeňňegiň ululygy ulaldy we “Toughmet” daşky gyrymsylar döwülmeginiň öňüni almak, ömrüňi ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.

661
aa1ef54d  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň