Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz maddy bahalar ýaly faktorlara esaslanyp üýtgäp biler.Özbaşdaklaşdyrmagy goldaýarys.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýaňyz biziň bilen habarlaşandan soň, täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Sargytlaryň iň pes mukdary 1 bölek bolup biler.Belli bir sargyt mukdaryny habarlaşmak üçin web sahypamyzdaky satuw işgärlerimiz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, Analiz şahadatnamalaryny / ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Önümlerimiz esasan özleşdirilendigi sebäpli, çyzgylaryňyzy alanyňyzdan soň 30-60 gün töweregi wagt bolýar.Eltip beriş wagtymyz möhletiňize laýyk gelmeýän bolsa, satuwyňyz bilen belli bir wagty habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% balans.

Haryt kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillik ýa-da ýok, müşderi meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem howply harytlar üçin ýörite howply gaplamalary ulanýarys.Packöriteleşdirilen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça çykdajylary çekip biler.

Eltip bermek üçin tölegler nähili?

Eltip bermek bahasy, harytlary saýlamagyňyza baglydyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.