Kran aýlanýan kran swing şassisi

Gysga düşündiriş:

XJCM-de öndürijilik plazmasy, meýilleşdiriş maşyny, garyşyk maşyn we şuňa meňzeş ýokary tehnologiýaly maşynlar bar, önümçilikde san gözegçiligi, kebşirlemek, ýasamak we ýylylygy bejermek ýaly enjamlar ulanylýar.Önümlerimiz, elbetde, ýokary hilli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

müşderiniň islegi hökmünde dizaýn edip bileris.

Aýlanýan stol, ýük awtoulag kranyny götermek işiniň merkezi.Zeper ýetmäge we şowsuzlyga ýykgyn edýän köp iş şertleri we çylşyrymly güýçler bar.Aýlanýan stoluň ýük kuwwatynyň, berkligiň gabat gelmegi bilen ýeňil agramyň arasyndaky gapma-garşylygy çözmek üçin.

tuntabel

Kompaniýamyz dürli gurluşyk tehnikasynyň gurluş böleklerini öndürmekde we gaýtadan işlemekde ýöriteleşýär we kran aýlanýan stol, bum, çarçuwa, inedördül guty we beýleki gelýän materiallary öz üstüne alýar we köne bölekler gözden geçirilýär we gaýtadan işlenýär.Dürli gurluşyk tehnikalaryna we enjamlaryna ýüz tutuň.
Ösen önümçilik enjamlarymyz we güýçli tehniki güýjümiz bar.Häzirki wagtda köp sanly iri içerki kärhanalar bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Olaryň üpjün edijisi hökmünde jikme-jikliklere, ýokary hilli önümlere, amatly bahalara we çalt eltilmegine üns berdik.Şol bir wagtyň özünde, teleskopiki ýaraglar bilen dürli ýörite enjamlary dizaýn etmek we üýtgetmek üçin ýüzlerçe iri gurluşyk tehnikasyny abatlaýyş dükanlary bilen hyzmatdaşlyk edýär.Enterpriseshli kärhanalar we şahsyýetler zawodymyza baryp, iş hakda gepleşik geçirmäge hoş geldiňiz.

Minaranyň kran týuret / aýlanýan stoly: Týuret üç bölekden durýar: ýokarky aýlaw stoly, aşaky aýlaw stoly we týuret korpusy.Turnokarky aýlaw stolunyň ýokarky bölegi burçly polat gönüburçly týuret korpusy bilen kebşirlenýär.Topokarky dört burç diňiň gapagyna gulak plastinasy bilen birikdirildi.Iki gapdalyndaky haç şöhleleri kanal polatdan, aşaky bölegi bolsa 28 M22 ýokary güýçli boltlar we pyçagyň içki halkasy bilen berk berkidilýär.Öňki bölegi bir kran bilen kran köküniň köküne, yzky bölegi bolsa deňagramly gol köküne bir gysgyç bilen birikdirilýär.Çep tarapda taksi we iş platformasy bar.Öçürmek mehanizmi ýokarky aýlaw stolunyň iki gapdalynda oturdyldy.Öldüriji mehanizmiň gysgyçly dişli, dişli halka dişli bilen birleşýär.

51
52

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň