Hytaý öndürijisi 2ton-dan 100ton ekskawator çelegi

Gysga düşündiriş:

XJCM müşderiniň islegi boýunça dürli ululykdaky “Excavator Bucket” öndürip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

müşderiniň islegi hökmünde dizaýn edip bileris.

TheEkskawator agyr ýük çelegi16Mn polatdan, hytaý Q355b, has galyň plastinka we geýip bolýan böleklerden (aşaky demir plitalar, gapdal gorag tagtasy, çelek dişleriniň arasyndaky segmentler we ş.m.) ýasalýar.Müşderileriň islegine görä, giň göwrümde we şekilde elýeterlidir.Maslahat berilýän programma öz içine alýar: gaplanan ýer üçin göwrümli ýüklemek, gaty palçyk, boş hapalar we gaýanyň garyndysy (gaty agyr iş ýagdaýy).

 

Agyr ekskawator çelegi islendik iş ýerleri üçin hökmany gural.Roklend çelekleri banky döwmän iň kyn gazuw-agtaryş işlerini alyp barýar.
Iň agyr ekskawator çelegi iň ýokary güýji üpjün etmek we burç çatryklaryny we ýokarky şöhlelerini ýok etmek üçin agyr tork turbasynyň dizaýnyny ulanýar.Heavyhli agyr ekskawator çeleklerinde könelmegi azaltmak üçin aşaky eşik zolaklary we bolt gapdal kesijiler bar.Mundan başga-da, ähli möhüm ýerlerde çelegiňiziň uzak we täsirli hyzmat ediş möhletini üpjün etmek üçin güýçlendiriji enjamlar bar.

Önümçiligiň beýany :

1. Çelegiň aşagyndaky egde we plastinka kesmek üçin geýim materiallaryny ulanmak.

2. Gapdal plastinkanyň uly kamerasy gazmak üçin aňsat.
3. Demirgazyk Europeewropa bazarynda, Şwesiýada, Switaerlandda we Norwegiýada ýörite dizaýn.
4.XJ seriýaly çelegi daşky gurşawa görä düzüp bolýar.

 

IMG_7829
220

Üstünlikleri :

1. Delta ýa-da göni kesiş gyrasy;
2. Dişleriň arasynda bolt ýa-da kebşirlenen bölekler ;
3. Gapdal bolt ýa-da kebşirlenen goragçylar;
4. Içerki zolak paketleri, egrilen plastinka ýa-da goşa gatlak plastinka made
5. Gomologiki çeňňek;
6. Çelekler gönüden-göni gabat gelmek ýa-da çalt birikdirmek bilen birikdirilip bilner.

Gurluşy

221

Garaşanlar (Gulaklar, Baglar, Baglar)

Ahyrky tabak (gapdal plastinka)

Ahyrky plastinka iki esse, (Kickplate)

Esasy gyrasy (Dodak)

Tybe

Bolt-gapdal ýollary

Dişler (Maslahatlar, ballar)

Umumy tertipnama çyzgysy

GAD

1. Ekskawatorlaryň we iş programmalarynyň ähli markalaryna we modellerine, satuw ýerlerine degişlidir: Günorta Amerika,
Demirgazyk Amerika, Aziýa, Eastakyn Gündogar, Europeewropa, Afrika we ş.m.

2. Doozer önümleriniň artykmaçlyklary / aýratynlyklary Çelekleri siziň talaplaryňyza görä ýasap ýa-da dizaýn edip bileris.boýunça
Dürli iş şertleri we müşderiniň zerurlyklary, görnüşi, materialy, güýç aýratynlyklary we ş.m. taýdan dürli çelekleriň göwnejaý dizaýny.

3. Doozer adaty çeleklerden, gaýa çeleklerden we agyr çeleklerden başga-da, çelekler, ýyrtyklar, çelekler, çalt birikdirmeler, V-drena bed çelekleri, palçyk çelekleri, tozan çelekleri, Clamshell çelegi ýaly ýörite maksatly çelekler bilen üpjün edýär. , skelet çelegi, gowşadýan çelek we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň