BIZ BARADA

Hünär dizaýny, üýtgetmek, gaýtadan işlemek we her dürli gurluşyk tehnikasynyň gurluş böleklerini öndürmek,
Kran teleskopiki ösüşi, çarçuwany, öwrüm stolunyň dizaýnyny üýtgetmek.

 • about us
 • DJI_0400
 • DJI_0401

XJCM

Giriş

2002-nji ýylda döredilen “Xuzhou Jiufa” gurluşyk enjamlary kärhanasy (XJCM).maýa goýum maýasy 16 million RMB bolan paýdarlar jemgyýetidir.Kompaniýamyz 53 müň inedördül metr meýdany eýeleýär, olaryň 38 müňüsi ussahanalar üçin niýetlenendir.260-dan gowrak täze we ösen desgalar bilen enjamlaşdyryldy.Gurluşyk tehnikasynyň uly gurluşlaryny öndürmekde ýöriteleşýäris we ýyllyk önümçilik ukybymyz 20 müň metrik tonna.Önümçiligimizde san gözegçiligi, kebşirlemek, ýasamak we ýylylygy bejermek üçin ýokary tehnologiýaly maşynlar ulanylýar.XJCM esasy önümleri gödek ýer kranlary, ýük awtoulag kranlary, öz-özüni dolandyrýan diň kranlary, köp wezipeli turba geçiriji we köp sanly gurluşyk enjamlary.Elbetde, olar ýokary hilli.RT seriýaly kranlarymyz, QY seriýaly ýük awtoulag kranlary we JFYT seriýaly diň kranlary Demirgazyk Amerika eksport edilýär.Günorta Amerika, Afrika, Eastakyn Gündogar, Günbatar Aziýa, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki 30-dan gowrak ýurt we sebit.

 • -+
  20 ýyllyk önümçilik tejribesi
 • -+
  30 ýurda eksport
 • -+
  260 sany öňdebaryjy desga
 • OEM / ODM
  Custöriteleşdirilen hyzmat

önümleri

Düzeltmek üçin hoş geldiňiz we Modeller gowy tapyldy

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat

 • Ekskawator çelek dişlerini ýerlikli ulanmak

  Adamlaryň ekskawatorlaryň ulanylyş tizliginiň yzygiderli gowulaşmagy bilen, şeýle enjamlaryň barlygyna kem-kemden köp taslamalar uýgunlaşýar.Şeýle-de bolsa, ekskawatorlary ulanmak bilen ekskawator çelek dişleriniň ýitmegi hem artýar, şonuň üçin ekskawator çelekini nädip işlemeli ...

 • Kran böleklerini nädip saklamaly

  1. Motoryň we reduktoryň hyzmaty Kran komponentleriniň tehniki hyzmatynyň düýp manysyna düşünmek üçin ilki bilen motor korpusynyň we göteriji bölekleriniň temperaturasyny, adaty bolmadyk hadysalar üçin motoryň sesini we titremesini yzygiderli barlamaly.Frequygy-ýygydan ...

 • Göteriji enjamlaryň ömrüni nädip uzaltmaly?

  Kranlar has gowy saklanmagy we dolandyrylmagy üçin adatça tekiz we giň päsgelçilikli ammarlara ýerleşdirilýär.Aslynda, kran ulanylmaýan mahaly dolandyryş ony zyňmak däl-de, gaty möhüm zat.Kran perfini saklamak üçin amatly däl ...

 • Hytaýyň önümçilik pudagynyň häzirki ýagdaýy we geljekdäki ösüş tendensiýasy

  akylly önümçilik ulgamy akylly maşynlaryň bir görnüşi we adam-maşyn integrasiýasy akylly ulgamdan bilelikde döredilen adam hünärmenleri, ýokary derejeli çeýeligi we integrasiýasy bilen önümçilik prosesinde intellektual kompýuter simulýasiýasynyň kömegi bilen önümçilik prosesinde bolup biler .. .

 • Kauçuk reňkli kranyň çarçuwaly gurluşynyň önümçilik tehnologiýasy

  Çarçuwanyň öňdäki bölümini, çarçuwanyň yzky bölegini we ýeňil goldawyny öz içine alýan tigirli kran çarçuwasynyň gurluşy: çarçuwanyň yzky bölegi tersine trapezoid guty şekilli gurluş, ýokarky böleginiň ini uludyr ...

 • Mehaniki gurluş bölekleriniň gurluş elementleri we dizaýn usullary

  01 Gurluş bölekleriniň geometrik elementleri Mehaniki gurluşyň işi esasan mehaniki bölekleriň geometrik görnüşi we dürli bölekleriň arasyndaky otnositel pozisiýa baglanyşygy arkaly amala aşyrylýar.Bir bölegiň geometriýasy onuň ýüzünden durýar.A p ...

 • Truckük awtoulaglarynyň gurluşyny klassifikasiýa we saýlama

  Zyňylýan ýük awtoulagynyň gurluşy Zyňylýan awtoulag esasan gidrawliki zyňmak mehanizminden, wagondan, çarçuwadan we esbaplardan durýar.Şolaryň arasynda gidrawliki zyňmak mehanizmi we arabanyň gurluşy her modifikasiýa öndürijisinden tapawutlanýar.Zyňylýan awtoulagyň gurluşy iki bilen düşündirilýär ...

 • Loadükleýjiniň gurluşy we bölekleri bilen tanyşlyk

  Loadükleýjiniň tutuş gurluşy aşakdaky böleklere bölünýär 1. Dwigatel 2. Diş gutusy 3. Şinalar 4. Sürüji oky 5. Kab 6. Çelek 7. Geçiriş ulgamy Bu ýükleýjiniň esasy gurluş düzüm bölekleri.Aslynda, ýükleýji beýle çylşyrymly däl.Ekskawator bilen deňeşdirilende l ...

Hyzmatdaşlarymyz

Hyzmatdaşlygymyzy artdyrarys we güýçlendireris.

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo